हाल यो वेवसाइट निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
Government of Nepal Logo

व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन:विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय

सानोगौचरन, काठमाडौँ

Nepal Flag - FSCMO

सम्पर्क

*


संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय

ठेगाना : सानोगौचरन, काठमाडौँ

फोन नं : ०१-४५४४२४९, ०१-४५४२३७३, ०१-४५४१९२५

इमेल : fscmo.dudbc@gmail.com